Föreningen

Styrelsen

Styrelsen för Brf Östervärn bestäms på årsstämman som hålls en gång om året på våren. Ledamöters förtroendeuppdrag varar i två år och suppleanter väljs om varje år då deras uppdrag är ett år i taget. Som styrelsemedlem utgår ett arvode en gång per år som symbolisk ersättning för nedlagd tid och arbete för att kunna driva föreningen. Bara ledamöter har rösträtt vid styrelsemöten, såvida antalet deltagande ledamöter understiger 5 st, då får suppleanter ersätta rösträtten.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta Valberedningen för att anmäla ditt intresse. Det går även bra att prata med någon i styrelsen, eller att anmäla ditt intresse på årsstämman. Föreningen välkomnar varmt alla intresserade.

Ordinarie ledamöter:

  • Helena Alvesalo- Ordförande
  • Mell Eriksson – Kassör
  • Lucas Christensen –  Vice ordförande
  • Jenny Adolfsson – Sekreterare
  • Sara Cronsioe – Ledamot
  • Jonas Rosenqvist – Ledamot
  • Siena Anstis – Ledamot

Styrelsesuppleanter:

  • Pontus Palmquist
  • Stefan Olsson

Välkomna att kontakta oss: styrelsen@brfostervarn.se

Stadgar och trivselregler

Här hittar du Brf Östervärns stadgar: 

Här hittar du Brf Östervärns Trivselregler

Styrelsemöten och årsstämma

Styrelserum finns på vinden i Höstgatan 39. Styrelsemöten äger rum en gång per månad med undantag för semestertider. Det hålls ca 10 – 11 styrelsemöten per år. Protokoll från styrelsemötena finns att tillgå i styrelserummet. Kontakta gärna någon i från styrelsen om ni önskar ta del av dessa.

Brf Östervärn brukar ha årstämma på föreningens vind en gång om året. Om det är någon särskild fråga eller ett förslag som du/ni önskar ta upp, kom ihåg att det skall inkomma som en motion innan stämman för att bereda tid för detta.

Det är viktigt att delta på årstämma för att hålla sig uppdaterad i sitt boende. Tänk på att om du inte har möjlighet att närvara personligen, har du möjlighet att rösta via ombud. Ombudet kan till exempel vara en annan medlem/granne. Som medlem får man vara ombud åt högst en person, skriftlig fullmakt från den medlem du röstar åt behövs. Kallelse och dagordning inför årstämma delas ut i god tid, senast tre veckor innan utsatt datum. Årsredovisning skall delas ut och vara undertecknad av styrelsen samt revisor i god tid innan stämman.

Motioner kan lämnas till styrelsen i styrelsens postbox märkt Brf Östervärn.