Vid renovering

Vid renovering av enskild bostadsrätt gäller enligt svensk lag följande:

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar 
   1. ingrepp i en bärande konstruktion, 
   2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, 
   3. installation eller ändring av anordning för ventilation, 
   4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller 
   5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten. 

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas. 

Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut får han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan. Lag (2022:1026)

Tänk därför på att kontakta styrelsen vid t.ex. renovering av kök, badrum och ändring av planlösning eller andra större förändringar. På denna sida (se nedan) har vi angivit information angående gällande regler för renovering av din lägenhet. Dessa bör inte ses som en komplett lista, utan belyser vanliga frågor/bekymmer och viktiga föreningsregler (t.ex. tillåtna byggtider).

Läs gärna på Malmö stads webb kring när du behöver göra en teknisk anmälan och söka bygglov: Malmö stad

Ventilation

Huset ventileras med självdrag. Vart 6:e år görs en OVK (besiktning av ventilationen). Vi är enligt lag skyldiga att ha en fungerande ventilation, annars tilldöms vi vite. Ventilationsdrag (ventilationsluckor) får ej byggas igen eller tapetseras över. Kedjan som reglerar draget måste hänga på plats. För den nyare typen av ventilationsluckor krävs att de är godkända i ett hus med självdrag, t.ex. en lucka av tallriksmodell. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att ventilationen är utformad enligt ovanstående beskrivning.

Badrum 

Badrumsrenoveringar skall vara fackmannamässigt utförda av våtrumscertifierade hantverkare. Enligt stadgarna står föreningen för kostnaden av reparation av golvbrunn/klämring i badrummet vid byte från gjutjärnsbrunn till modernare anordning. Automatiskt fläkt får ej installeras. Vid renovering av badrum och/eller kök där avloppsrör påverkas måste styrelsen kontaktas. På grund av genomförd relining måste Tubus (ansvarigt företag för relining) vara med vid försegling av gamla/nya rör. Om styrelsen inte kontaktas och problem uppstår kommer bostadsrättsinnehavaren hållas ansvarig för samtliga kostnader för läckor, reparationer och dylikt.

Tvättmaskin

Tvättmaskin placeras med fördel i badrummet som är våtsäkrat och försett med golvbrunn. Tvättmaskin kan dock placeras i ett kök. I det fallet ska den vara placerad på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Under tvättmaskinen ska det finnas en fuktsensor som är kopplad till en läckagebrytare eller en vattenfelsbrytare alternativt ett översvämningsskydd och ett vattenlarm.

Kök

Enbart kolfilterfläkt får användas. Vid renovering av badrum och/eller kök där avloppsrör påverkas måste styrelsen kontaktas. På grund av genomförd relining måste Tubus (ansvarigt företag för relining) vara med vid försegling av gamla/nya rör. Om styrelsen inte kontaktas och problem uppstår kommer bostadsrätthavaren stå för samtliga kostnader för läckor, reparation och dylikt.

Övrigt

Vid renovering gäller tystnad efter 21.00 alla dagar i veckan. Arbetet får inte påbörjas före klockan 07.00 på vardagsmorgnar och före kl 09.00 på helger. Efter renovering är avslutad ansvarar den/de medlemmar som renoverat för att forsla bort sitt skräp. Det är inte tillåtet att förvara detta i vinds- eller källargångar. Det är inte heller tillåtet att ta något annat av föreningens utrymmen, inklusive soprummet, i bruk för att förvara dylikt.

Äldre ritningar över fastigheten finns här: